Doradztwo Podatkowe

Dynamiczne i bezustanne zmiany regulacji w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego wymuszają na przedsiębiorcach stałe dostosowywanie prowadzonej działalności do aktualnie obowiązującej polityki podatkowej. Śledzenie wprowadzanych zmian jest nie tylko uciążliwe ale i niezwykle absorbujące, bowiem pochłania czas, który mógłby zostać spożytkowany na pożądany rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego też, celem uniknięcia powyższych niedogodności proponujemy skorzystanie z usług osób posiadających gruntowne przygotowanie teoretyczne jak i ja praktyczne, które umożliwi wprowadzenie najkorzystniejszych rozwiązań danej sytuacji, a niejednokrotnie zapobiegnie też finansowej starcie, będącej konsekwencją poświęcania zbyt dużej ilości czasu na zagłębianie się w procedury podatkowe, zamiast na rozwój firmy.

PD Tax specjalizuje się zarówno w bieżącym doradztwie podatkowym i prawnym, jak i w reprezentacji przedsiębiorców w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych, w tym również na etapie sądowoadministracyjnym. Śledzimy na bieżąco zmiany przepisów, orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych.

. Nasi Klienci mają zapewnioną aktualną i ciągłą informację o pojawiających się problemach podatkowych. Badamy zarówno z punktu prawnego jak i ekonomicznego wady i zalety wyboru określonej formy opodatkowania danych zdarzeń gospodarczych. Analizujemy również skutki budżetowe zmian legislacyjnych wprowadzanych w prawie podatkowym i szeroko rozumianym obszarze finansowym. Opinie przez nas sporządzane bazują na analizie zarówno krajowego prawodawstwa jak i międzynarodowej praktyki podatkowej. Uwzględniamy w nich najnowsze stanowiska organów podatkowych, Wojewódzkich Sądowów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wyniku prozeprowadzonych audytów podatkowych jesteśmy w stanie przedstawić rzeczywisty stan przedsiębiorstwa oraz zaproponować celne rekomendacje w zakresie zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom w przyszłości. Projektujemy również rozwiązania z zakresu efektywnego zarządzanie ryzykiem podatkowym.

W naszej ofercie proponujemy doradztwo podatkowe zarówno jako formę stałej współpracy jak i jako usługę jednorazowej porady prawnej. Stała współpraca pozwoli nam jednak na realizację bieżących konsultacji w zakresie codziennych problemów podatkowych. Zapewnimy stałe wsparcie wykwalifikowanych specjalistów, którzy na bieżąco będą czuwać nad wszelkimi podatkowymi aspektami prowadzonego biznesu. Gwarantujemy efektywne rozwiązania, powstałe w oparciu o szeroką wiedzę na temat sytuacji ekonomiczno-podatkowej danego przedsiębiorstwa.

Nasze doradztwo podatkowe obejmuje w szczególności:

  • ocenę planowanych strategii podatkowych, weryfikację ich zgodności z prawem podatkowym,
  • analizę umów z uwzględnieniem powstałych skutków podatkowych,
  • przygotowanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,
  • weryfikację sporządzonych deklaracji podatkowych,
  • ocenę legalności funkcjonujących struktur zakładanych lub planowanych spółek kapitałowych i osobowych oraz innych form prowadzenia działalności,
  • sporządzenie analizy kosztów podatkowych przyszłych lub zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
  • sporządzanie pism procesowych kierowanych do organów podatkowych i celno-skarbowych,
  • przygotowywanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa,
  • reprezentowanie podczas postępowań, kontroli podatkowych i celno- skarbowych,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowo –administracyjnych.

Zapraszamy na darmową konsultację, skontaktuj się z nami!

Kontakt