Rejestracja firmy w Europie

Zalety prowadzenia działalności na terytorium Niemiec:

 • Niższy Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftssteuer) – pobierany jest od spółek posiadających osobowość prawną, czyli Sp. z o.o. i akcyjnych (Gmbh i AG) – stawka podatku została zmniejszona z 25% do 15% (§ 23 KStR 2015) i jest dla wszystkich jednakowa. Dodatkowo podmioty te płacą składkę solidarnościową na Nowe Kraje Federalne (byłe NRD) w wysokości 5,5 proc., która obliczana jest na podstawie podatku dochodowego. Ponadto podlegają opodatkowaniu za działalność gospodarczą (Gewerbesteuer), który jest podatkiem komunalnym, a jego stawka zależy od regionu, w którym zarejestrowana jest siedziba spółki
 • Niższy VAT (Mehrwertsteuer) – wyróżniamy dwie stawki tego podatku (§ 12 UStG 2005):
  • podstawowa 19% – na wszystkie towary i usługi,
  • obniżona 7% – na artykuły żywnościowe, z wyjątkiem napojów i obrotu restauracyjnego, sprzęt medyczny, transport pasażerski, usługi medyczne.
 • Podatek VAT rozlicza się rocznie, a nie jak ma to miejsce w Polsce miesięcznie lub kwartalnie. Ponadto, przedsiębiorcy zobowiązani są do składania tzw. wstępnych deklaracji podatkowych. Na terenie Niemiec wszystkie deklaracje podatkowe składane są drogą elektroniczną. Okresowe sprawozdania podatkowe składa się kwartalnie w ciągu 10 dni od końca ostatniego miesiąca kwartału. Jeżeli kwota zapłaconego VAT w ciągu roku wyniesie ponad 7500 euro, wówczas istnieje obowiązek składania miesięcznych zeznań podatkowych.
 • Możliwość wliczenia 100% wartości zakupywanych samochodów, sprzętu oraz maszyn produkcyjnych. Dodatkowo małe firmy o obrocie rocznym mniejszym niż 17,5 tysiąca euro są zwolnione z naliczania podatku VAT. Najistotniejsze wydatki niestanowiące dochodu to:
  • prezenty o wartości wyższej niż 35 euro rocznie na osobę;
  • 30% stosownych tzw. Bewirtungskosten (wydatki na posiłki, ugoszczenie kontrahenta, podobne do polskich kosztów reprezentacji);
  • wydatki na noclegi i wyżywienie (Gästehäuser);
  • kary pieniężne i grzywny, odsetki od niezapłaconych podatków;
  • środki przeznaczone na łapówki;
  • podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer)

Zalety prowadzenia działalności na terytorium Czech:

 • Firma w Czechach prowadzona jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným – s.r.o.) nie wymaga wpłaty ani nawet deklarowania kapitału zakładowego,
  Niższy Podatek VAT – podatek pośredni obciążający konsumentów – płatnikiem podatku VAT staje się podmiot podlegający podatkowi VAT z siedzibą na terenie RCz, którego obroty w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych przekroczyły kwotę 1.000.000 CZK (39215 EUR). Osoba taka staje się płatnikiem VAT od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przekroczyła określony wyżej obrót. W Republice Czeskiej obowiązują 3 stawki podatku VAT (§ 47 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

  • 1) 21% – podstawowa
  • 2) 15% – pierwsza obniżona
  • 3) 10% – druga obniżona
 • Płaska stawka podatku dochodowego spółek – 19% (§ 21 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)- podstawę opodatkowania stanowi różnica, o którą przychody, za wyjątkiem przychodów, które nie są przedmiotem podatku (§ 18) oraz przychodów zwolnionych z opodatkowania (§ 19), przewyższają wydatki (koszty), przy uwzględnieniu ich merytorycznej i czasowej przynależności do danego okresu rozliczeniowego (§ 23).
 • Od ustalonej podstawy opodatkowania można odliczyć:
 • stratę podatkową za okres co najwyżej 5 kolejnych lat następujących po roku, w którym została stwierdzona;
 • 100% wydatków, które podatnik poniósł w danym okresie podatkowym lub w okresie, za który składane jest zeznanie, w tym 100% wartości zakupionych samochodów, sprzętu oraz maszyn produkcyjnych
 • składki i emerytury przedsiębiorców są uzależnione od uzyskanego dochodu,
 • elektroniczna komunikacja z urzędami wszystkich szczebli,
 • zasada domniemania niewinności w kwestiach skarbowych, ograniczona wysokość kar,
 • duża tolerancja wobec drobnych opóźnień w płaceniu składek, podatków i zaliczek,
 • uproszczone formy ewidencji dla jednoosobowych przedsiębiorców,
 • brak obowiązku posiadania kas fiskalnych,
 • Dyrektor spółki nie odpowiada za długi spółki, zaś za zobowiązania podatkowe – dopiero wtedy, kiedy udowodnione zostaje, że spółka nie zapłaciła podatku umyślnie.

Zalety prowadzenia działalności na terytorium Słowacji:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi: 15% dla podatnika, który osiągnął dochód za okres podatkowy nieprzekraczający 100 000 EUR i 21% dla pozostałych podatników (§ 15 595/2003 Zákon o dani z príjmov)
 • możliwość zwolnienia z VAT do wysokości obrotu 49700 Euro (§ 4 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty),
 • brak konieczności posiadania kasy fiskalnej, prowadząc handel online,
 • niższa stawka podatku VAT wynosząca 20% (§ 27 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty),
 • liberalne podejście do przedsiębiorców,
 • brak podatku od środków transportowych,
 • mniej formalności, łatwiejsze procedury,
 • szerszy niż w Polsce katalog kosztów uzyskania przychodu i odliczeń VAT,
 • brak podatku od środków transportu,
 • Dyrektor spółki na Słowacji nie odpowiada za długi spółki, zaś za zobowiązania podatkowe – dopiero wtedy, kiedy udowodnione zostaje, że spółka nie zapłaciła podatku umyślnie.

Zalety prowadzenia działalności na terytorium Rumunii:

 • Jednolita stawka podatku dochodowego – 16 % – niezależnie od formy organizacyjnej, z wyjątkiem mikro przedsiębiorstw,
 • Podatek dochodowy od mikro przedsiębiorstwa wynosi 3% i jest liczony od obrotu; jeśli zatrudniony jest jeden pracownik – obowiązujący podatek dochodowy to 2%.
 • Opodatkowanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, prowadzących działalność gospodarczą, także w formie spółki osobowej, jest liczone od wartości netto uzyskiwanych dochodów, czyli po potrąceniu kosztów.
 • Podstawowa stawka podatku VAT w Rumunii wynosi 20%, obniżona 9 % i 5%,
 • Obowiązek płacenia podatku VAT nie ciąży na firmach, które osiągają przychody poniżej 50 milionów ROL rocznie.
  proste i szybkie procedury administracyjne związane z rejestracją spółki,
 • Nie ma obowiązku split payment,
 • Przy dobrowolnym stosowaniu split payment obowiązuje zniżka na podatek dochodowy w wysokości 5%,
 • Możliwość wliczenia 100% wartości zakupywanych samochodów, sprzętu oraz maszyn produkcyjnych w koszt uzyskania przychodu,
 • Przyjazne podejście do przedsiębiorcy.

Zalety prowadzenia działalności na terytorium Cypru:

 • Stawka podatku od osób prawnych (CIT) wynosi na Cyprze 12,5% – podatek należny jest po zakończeniu roku podatkowego wraz ze złożeniem sprawozdania finansowego spółki oraz deklaracji podatkowej. W trakcie roku płatnicy podatku CIT obowiązani są złożyć tymczasowa deklarację podatkową (temporary tax assesment), w które deklarują swoje szacunki przychodów i podatków na dany rok i na tej podstawie wpłacają w danym roku 4 tymczasowe zaliczki.
 • Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 19% – deklaracje VAT składa się kwartalnie.
 • Kluczowe zwolnienia:
  • Zyski kapitałowe (pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych czy instrumentów finansowych są zwolnione na Cyprze z opodatkowania),
  • Dochody osobiste osób, które przyjmą cypryjską rezydencję podatkową objęte są 50% zwolnieniem,
  • Przychody z nieruchomości objętych ochrona konserwatorską zwolnione są na Cyprze z opodatkowania.
 • Aby zarejestrować spółkę Ltd. (z o.o.) nie potrzeba kapitału zakładowego, a na formalności wystarczy zaledwie tydzień,
 • Brak podatku od zysków kapitałowych.

Zalety prowadzenia działalności na terytorium Madery:

 • Podatek od wartości dodanej VAT (Imposto sobre Valor Acrescentado- IVA) – występują trzy rodzaje stawek VAT:
  • stawka podstawowa 22% – większość towarów i usług,
  • stawka zredukowana – 5%
  • stawka pośrednia – 12%
 • opodatkowanie CIT według stawki 5 % (do końca 2020 r.),
 • brak opodatkowania dywidend i odsetek podatkiem u źródła dla spółek zagranicznych;
 • zwolnienie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z opodatkowania PIT oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
 • status korporacji Unii Europejskiej,
 • możliwość emisji akcji na okaziciela dla większej prywatności,
 • w porównaniu do innych korporacji w Unii Europejskiej, Madeira oferuje pracownikom niskie płace i niskie koszty operacyjne;
 • bardzo niskie koszty energii, telekomunikacji i wynajmu,
 • zwolnienia z podatku u źródła (w odniesieniu do wypłacanych odsetek oraz należności licencyjnych),
 • dochód kapitałowy ze zbycia udziałów w spółkach podlega zwolnieniu z podatku dochodowego (nie dotyczy spółek zlokalizowanych w „rajach podatkowych”),
 • zwolnienie z ceł, podatków lokalnych, opłat notarialnych i rejestracyjnych (ma to jednak wyłącznie związek z działalnością gospodarczą na Maderze).

Zalety prowadzenia działalności na terytorium Malty:

 • podstawowa stawka CIT wynosi 35 % – jednocześnie istnieje wiele możliwości redukcji, a nawet wyeliminowania tego podatku. Dzięki systemowi zwrotu podatku w stosunku do firm zagranicznych, wysokość zwrotu oferowana jest w takiej wysokości (6/7), że końcowy poziom opodatkowania może wynieść zaledwie 5 %,
 • możliwość obniżenia podatku dochodowego do 0% nie przenoszącym przy tym interesu poza granice Polski,
 • Brak podatku od dywidendy z tytułu ich wypłaty,
 • podstawowa stawka VAT wynosi 18 %, a obniżona 7 %, 5 % oraz 0 %,
 • brak opodatkowania dochodów, które powstały poza Maltą, po warunkiem, że nie otrzymano ich na terytorium Malty,
 • zwolnienie z podatku dotyczące odsetek, dyskonta, premii lub należności licencyjnych, pochodzących z lub uzyskanych przez osobę nie będącą rezydentem Malty;
 • niskie stawki podatkowe dla posiadaczy pozwolenia na plan stałego pobytu;
 • brak podatków wyjściowych dla odsyłanych środków poza Maltę;
 • brak przepisów dotyczących cen transferowych;
 • nie ma żadnych zasad cienkiej kapitalizacji rynkowej ani wskaźników akcyjnych;
 • procedura przerejestrowania spółek do i z Malty odbywa się bez potrzeby ich likwidacji.

Offshore

Sprawdź kraje poza Europą

Zapraszamy na darmową konsultację, skontaktuj się z nami!

Kontakt