Skip to main content

Panama – obok Brytyjskich Wysp Dziewiczych i Kajmanów – jest jednym z najstarszych krajów o niskich podatkach w Ameryce Środkowej. Tradycyjnie lokalne przepisy charakteryzują się brakiem opodatkowania placówek offshore i dochodów korporacyjnych uzyskanych poza Panamą, ścisłą tajemnicą bankową oraz brakiem praktycznej współpracy w zakresie pomocy prawnej z innymi krajami.

Zgodnie z prawem panamskim działalność spółek offshore z siedzibą w Panamie (zwanej dalej „spółką panamską”) nie jest opodatkowana w Panamie. Jeżeli czynności te nie są opodatkowane u źródła w państwie trzecim, spółka panamska jest faktycznie całkowicie zwolniona z podatku dochodowego. Oznacza to więc, że spółka offshore w tym przypadku jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Nie ma obowiązku wpłaty zadeklarowanego kapitału zakładowego na rzecz Panama Corporation. Panama Corporation nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych ani rocznych sprawozdań z działalności firmy. Co więcej, nie wyklucza to przygotowania takich dokumentów, w razie konieczności, np. zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego w grupie kapitałowej, w której zarejestrowana jest spółka panamska.

PDTax - doradztwo prawne i podatkowe

Dlaczego zakładanie i przeniesienie działalności do Panamy jest tak korzystne?

Nie ma obowiązkowych standardów rachunkowości dla Panama Corporation. Księgi rachunkowe i rejestry handlowe nie muszą być przechowywane w siedzibie Panama Corporation, ale można je przechowywać w dowolnym miejscu na świecie. Panama Corporation nie jest zobowiązana do ujawniania władzom administracyjnym Republiki Panamy, gdzie prowadzone są jej księgi, co w praktyce oznacza, że nie są one dostępne, chyba że Panama Corporation dobrowolnie je udostępni. Nie ma wymogu zwoływania posiedzeń rady dyrektorów lub udziałowców, a jeśli się odbywają, mogą się one odbywać w dowolnym miejscu na świecie. Jedynym publicznie dostępnym dokumentem wskazującym na status właścicielski firmy jest tzw Statut, który określa pierwszych członków zarządu spółki – członkowie ci mogą być osobami zarządzającymi w imieniu osób trzecich, nie są wpisywani do rejestru. Dyrektor spółki panamskiej, w tym powiernik, może być nie tylko osobą fizyczną, ale także osobą prawną w radzie dyrektorów, w której może zasiadać inna osoba prawna i tak dalej. Docelowo osobą podpisującą memorandum afiliacyjne może być lokalny adwokat, który nie może ujawnić swojego klienta pod groźbą odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

Z drugiej strony prawdziwym właścicielem firmy jest posiadacz akcji. Akcje takie mogą być akcjami na okaziciela, np. blankiet, co oznacza, że osoba uprawniona do wykonywania praw z tych akcji jest posiadaczem. Władze panamskie nie rejestrują aktu zmiany tytułu, a taka zmiana jest dokonywana po prostu poprzez nadanie faktycznego tytułu dokumentom działania. Z drugiej strony, jeśli celem właściciela Panama Corporation jest utrzymanie pewnego poziomu przejrzystości w zakresie ich statusu własności, może być możliwa emisja akcji imiennych lub akcji na okaziciela depozytu u brokera, lub banku.

Zakładanie i przenoszenie spółek z pomocą PDTax

Panama – raje podatkowe również dla fundacji?

Prawo panamskie pozwala na wyznaczenie konkretnego podmiotu prawnego znanego jako organizacja interesu prywatnego (Fundación de Interés Privado). Jest to bardzo elastyczna formuła biznesowa z wieloma zaletami w zakresie ochrony aktywów, międzynarodowego planowania podatkowego i zarządzania transakcjami w najbardziej efektywny sposób. Jedną z głównych zalet tego typu platformy jest całkowite bezpieczeństwo. Wynika to wprost z działania regulacyjnego Fundacji Interesu Prywatnego, która zobowiązuje wszystkie organy funduszu do zachowania bezwzględnej tajemnicy zarówno w czasie jego istnienia, jak i po jego likwidacji, a naruszenie tej zasady może prowadzić do finansowych i dotkliwych sankcji. Ponadto dane osobowe beneficjentów i członków Komitetu Organizacyjnego nie są ujawniane. Ponadto Fundacja nie jest zobowiązana do składania deklaracji podatkowych ani rocznych sprawozdań finansowych. Założycielem może być osoba fizyczna lub prawna dowolnej narodowości. Twoje dane muszą zostać wpisane do Regulaminu Organizacji. Ponieważ prawo regulujące fundusze prywatne milczy na temat zdolności założycieli do przenoszenia praw na inne osoby, jest to całkiem dopuszczalne i można to zrobić za pomocą prywatnego dokumentu bez konieczności zgłaszania go agencjom rządowym. W związku z tym nie zostało jeszcze przesądzone, na kogo Fundator przeniesie swoje prawa. Fundator może być również beneficjentem fundacji. Korzyści podatkowe są więc duże, nawet biorąc pod uwagę ulgi na prowadzenie tego typu działalności w innych krajach.

W Panamie Protektor to osoba, która ma pełną kontrolę nad fundacją i jej majątkiem. Został powołany przez Zarząd Fundacji, gdy został powołany na mocy ustawy prywatnej, która nie jest ujawniana w żadnym rejestrze – dzięki temu dane są poufne. Każda panamska fundacja działająca w interesie prywatnym będzie miała radę fundacji odpowiedzialną za pełnienie jej funkcji. Nie ma ograniczeń co do narodowości członków Komitetu Organizacyjnego, ale określona jest minimalna liczba członków (co najmniej trzy osoby fizyczne lub jedna osoba prawna). Komitet organizacyjny może spotykać się w dowolnym czasie i miejscu. Beneficjentami funduszy prywatnych mogą być założyciele i członkowie zarządu, protektorów lub jakakolwiek inna osoba trzecia bez żadnych ograniczeń. Beneficjenci i ich dane są również całkowicie bezpieczne. Ich liczba jest nieograniczona. Przede wszystkim fundusz nie odpowiada za swoje osobiste długi swoimi aktywami. Główną zaletą Panama Law Private Interest Fund jest jego zdolność do sprawnego zakładania i niewymagania szczególnej konstrukcji kapitału. Co prawda prawo stanowi, że kapitał funduszu musi wynosić co najmniej 10 000 USD, ale nie ma znaczenia, kiedy zostanie przeniesiony.

PDTax - zakładnie spółki offshore w raju podatkowym Republiki Panamy

Panama – korzyści podatkowe

Instytucje interesu prywatnego są zwolnione z obowiązków podatkowych Panamy za dochody spoza terytorium kraju. Wymagana jest roczna składka członkowska, ale nie ma ona znaczenia. Aktywa funduszu nie mogą być wykorzystywane do wypełniania obowiązków członków zarządu, protektorów, założycieli lub beneficjentów (chyba że wynikają one z działalności związanej z samym funduszem). Jednym z nielicznych ograniczeń na tego typu platformach jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie dotyczy to posiadania jednego lub więcej przedsiębiorstw prowadzących taką działalność.

Chociaż spółki zarejestrowane w Panamie, zgodnie z polskim prawem, są to spółki, których siedziba lub zarząd znajdują się w kraju lub na terytorium, w którym stosowana jest szkodliwa konkurencja podatkowa [ w kraju, w którym Polska / UE nie jest sygnatariuszem umowy międzynarodowej ( Zagraniczne spółki zależne (SFC)], ekonomiczne korzyści płynące z posiadania tych spółek mogą być nadal interesujące patrząc na racjonalizację podatkową, w szczególności uwzględniając międzynarodowe planowanie podatkowe.

Rejestracji spółki offshore oraz zmiana rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego – np. dla Panamy, to nie tylko alternatywa dla systemu finansowego fiskalnego, ale także remedium na CFC.

Zakładanie działalności w Panamie – pomoc ekspertów

Jeżeli szukasz optymalizacji podatkowej, warto zwrócić się do firmy PDtax. To specjaliści, którzy pomogą Ci przejść przez proces rejestracji spółki, czy też fundacji w rajach podatkowych, takich jak Panama. Na miejscu można nie tylko uzyskać pomoc, dotyczącą przeniesienia działalności, ale również doradztwo, polegające na analizie możliwych konsekwencji rejestracji spółki offshore lub fundacji, na przykład na terenie Panamy. Co więcej, to również kompleksowa pomoc, dotycząca nie tylko możliwości, ale również ograniczeń, dotyczących takiej działalności w poszczególnych rajach podatkowych. Po analizie i podjęciu decyzji przez osobę, chcącą zarejestrować spółkę lub fundację w danym raju podatkowym, firma PDtax zadba o to, aby wszystkie formalności zostały przeprowadzone tak szybko i skutecznie, jak to tylko możliwe.

Leave a Reply